Vendory.COM.tr SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Sade Toptan Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile www.vendory.com.tr adresinde mukim site’ye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydolan kişi veya tüzel kişilik arasında düzenlenmektedir. Kullanıcı tarafından, Site ve Uygulama’nın (“Uygulama”) bulunduğu elektronik ortamda, Site ve Uygulama’nın kullanımına yönelik kayıt oluşturulması esnasında onaylanarak kabul edilen işbu sözleşme, anında yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen sebepler ortaya çıkmadığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.

Tanımlar

İşbu Sözleşmede yer alan; “SÖZLEŞME”, işbu kullanıcı sözleşmesini, “TARAFLAR”, Şirket ve Kullanıcı’yı, “ŞİRKET”, Sade Toptan Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni, “KULLANICI”, Sözleşme’nin koşullarını onaylayarak, Site’de yer alan içerikler, uygulamalar ve hizmetten yalnızca kendi ihtiyaçları için faydalanacak tüm gerçek ve tüzel hukuk kişilerini, “SİTE”, www.vendory.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarıyla ulaşılabilen, Şirket’in Sözleşme ile kapsamını belirleyerek hizmetlerini sunduğu diğer web sitelerini, “İÇERİK”, Kullanıcı tarafından Site’ye ve/veya Uygulama’ya yüklenen; erişimi mümkün olan her türlü veriyi, bilgiyi, dosyayı, rakamı, görseli, resmi, yazınsal ve işitsel imgeleri, “HİZMET”, Şirket tarafından bulut üzerinden Site ve Uygulama vasıtasıyla Kullanıcı’ya, Site ve Uygulama’da yer alan koşullarla ücretli veya ücretsiz olarak sunulacak hizmeti / hizmetlerini, “UYGULAMA”, Şirket tarafından veya şirket için geliştirlen; mali ve telif hakları ya da ticari kullanıma sunma hakları Şirket’e ait olan, Site veya Mobil Cihazlar üzerinden erişilebilen bulut tabanlı “Vendory Ön Muhasebe ve İş/Şirket Yönetim Paketi”’ni, ifade eder. “VERİ MERKEZLERİ”, Kulanıcı’nın hizmetten faydalanabilmesi adına; Site, Uygulama, İçerik ve/veya Kullanıcı verilerinin muhafaza edileceği Şirket’e ya da Üçüncü Kişilere ait ve yer sağlayıcı belgesine haiz, yurt içi ve/veya yurt dışı menşeli hosting siteleri/mahalleri anlamına gelmektedir. “HİZMET SAĞLAYICILARI”, Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin bir kısmını profesyonel olarak yerine getiren, mevzuat gereği ise sertifikaları olan yurt içi ve/veya yurt dışında mukim Üçüncü Şahısları ifade eder. “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS”, bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi, kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzeri hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak maksadıyla kullanılmıştır. “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARI”, Mülkiyet hakları Üçüncü Şahıslara ait olan herhangi bir yazılım ürünü anlamına gelir. “FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI”, Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü patent, telif hakkı, ticari marka uygulamaları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ve ilgili dokümantasyon hakları anlamına gelir.

Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme, “Şirket”’in “Site” üzerinden sunacağı bulut tabanlı ön muhasebe ve iş/şirket yönetim paketi hizmetlerine dair “Uygulama”’sından “Kullanıcı”’nın nasıl faydalanacağını; Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenecek her türlü veriyle ilgili koşul ve şartları, içeriği, tarafların hak ve yükümlülüklerini içerir. Uygulamanın kullanımına ilişkin Şirket tarafından Kullanıcı’ya sunulan, ifa edilmesi beklenen koşullar, kural ve kaideler bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak Uygulama’dan faydalanmak adına bir hesap oluşturur. Şirket’in belirleyeceği süre kadar Kullanıcı’ya Uygulama’yı ücretsiz deneme imkânı sağlanabilir, tanınan işbu ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben Kullanıcı ilgili paket ücretini ödemesi halinde Uygulama’dan faydalanmaya devam eder, aksi takdirde Uygulama kullanımı sonlandırılır.

3.2 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanabilmek için gerekli olan tüm bilgileri tam, eksiksiz ve doğru olarak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulama’ya kayıt olurken kullanılan verilerin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır ve gerektiğinde kullanıcı Uygulama üzerinden bu verileri tam ve eksiksiz olarak güncelleyecektir. Bu verilerin yanlış veya eksik olmasından ya da üçüncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklanan hizmet kesintisi veya durdurulmasından Şirket sorumlu değildir.

3.3 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ve hukuki ehliyete sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme tüzel kişiliği adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı bu işlem için tam yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletme tüzel kişiliğine ait olacaktır.

3.4 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahiptir. Herhangi bir şekilde kapatılan bir hesap yerine yeni başka hesaplar açarak şirketi zarara uğratmaya yönelik işlemlerde, şirket zararın tazmin edilmesini isteyebilir. Bağlantılı diğer kullanıcı hesaplarını askıya alabilir veya kapatabilir.

3.5 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifre kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, bu mail ve şifre bileşiminin muhafazasından, güvenliğinden ve bu şifre ile yapılan tüm işlemlerden bizzatihi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, şifre ile giriş yaptıysa tüm işlemleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul edecek ve bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı şifre ve hesap bilgilerini başka bir kişi ya da kuruluşa veremez, paylaşamaz. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.6 Kullanıcı, Uygulama’yı yasa ve kanunlara uygun olarak kullanacaktır. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda ortaya çıkabilecek yükümlülüklerden, Site ve Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcının yetki verdiği üçüncü kişiler, çalışanlar ve sisteme erişimi olan tüm kullanıcıların sorumluluğu da yine kullanıcıya ait olacaktır.

3.7 Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir ve/veya temlik edemez. Ancak, Kullanıcı, işlerini kendi işletme çalışanları ile bölüştürmek için sisteme yetkilendirilmiş kullanıcı ekleyebilir. Yetkilendirilmiş kullanıcılara ait tüm tanımlama, yetki profillerinin verilmesi ve benzeri süreçlerden Kullanıcı sorumludur. Bu kişilerin kim olacağı, uygulamaya erişimleri, yetkilerinin sınırları, bu kişilerin kullanımından kaynaklı oluşabilecek her türlü yükümlülük de tamamen Kullanıcı’ya aittir.

3.8 Kullanıcı tarafından paylaşılan ve/veya Uygulama’ya yüklenecek olan tüm İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup, İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk da Kullanıcı’ya aittir. Yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca İçerik’in tek veri kontrolörü de Kullanıcı’dır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşme amaçlarını yerine getirmek için Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik’i kullanabilir ve işleyebilir. Kullanıcı, İçerik’in Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini peşinen kabul eder. İçerik’in yasalara uygun olarak toplanmasından ve ayrıca ilgili veri kişilerinin haklarının korunmasından Kullanıcı tek başına sorumludur. Kullanıcı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunlar ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve bu husustaki yasal mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemelere uygun hareket edeceğini, söz konusu düzenlemelere aykırılık halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, Şirket’in bu nedenle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.9 Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamındaki İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e ya da İçerik’in yol açabileceği ziyan veya zararlara ilişkin olarak, Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamayacak olup; sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yasa ve hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer tüm hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın yükümlülüğüdür. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan zorunluluklara ve gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.10 Uygulama’nın Üçüncü Şahıslar nezdinde barındırılıyor olması durumunda Kullanıcı, Site ve Uygulama’yı Şirket’in ve Üçüncü Şahısların bilgisayar ve ağ sistemlerini, yazılımlarını, işlerliğini, güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde hatalı kullanmayacağını, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü Şahısların bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.12 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’den her şekilde kendisi sorumludur ve yüklenen İçerikler’in kopyalarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek İçerik kaybından sorumlu değildir.

3.13 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Koşulları” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler, Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

3.14 Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. Şirket tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat gibi bilgiler toplanabilir.

3.15 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama veya diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.16 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu araçları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, Şirket’i ve Şirket Çalışanları ile diğer kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı saygısızlık içeren, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, yetişkinlere yönelik içerik, kopya yazılım, şifre kırma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, ülkemiz çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen konular açmak ve içerikler göndermek, linkler vermek ve Şirket’i ve Şirket Çalışanları ile diğer kullanıcıları veya diğer üçüncü kişileri rahatsız edecek boyutlara taşımak amacıyla veya herhangi bir şekilde başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar (spam virüs, Truva atı vs.), diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama’nın veya Şirket’e ait yazılımın amacını, güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek materyaller paylaşamaz, faaliyetlerde de bulunamaz. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bu maddeye uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı, Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.17 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde, ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.18 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

3.19 Site ve Uygulama’da Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcının kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in, Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.20 Site veya Uygulama, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Site veya Uygulama’da yer alan veya Site veya Uygulama üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

3.21 Şirket, Site veya Platform üzerinden tüm Kullanıcılar’a önerilerde bulunabilir, yönlendirmelerde bulunabilir. Söz konusu önerilen ürün/hizmetlerin Kullanıcı tarafından satın alınması, hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesi, herhangi bir ürün alımı gerçekleşmiş ise ürüne ilişkin herhangi bir garanti, ayıplı olup olmadığının taahhüdü yahut ürünün iade ve değişimine ilişkin her türlü işlem, ürünün yasaklı kategoride veya kaçak olup olmaması, ürünün niteliği, kalitesi, gerçek olup olmaması, ürün tanıtımında kullanılan ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmaması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere satın alınan ürün / hizmetlere ilişkin Şirket’in hiçbir bilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır ve Şirket bu konulara ilişkin Kullanıcı’ya hiçbir beyan, taahhüt veya garanti vermemektedir. Bu gibi talep ve durumlarda Kullanıcı’nın tek muhatabı Site veya Platform üzerinden yönlendirilmek sureti ile ürünü/hizmeti bizzat satın aldığı kişi/kurumdur.

Ücret ve Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı, Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında Uygulama’dan faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek deneme süresi müddetince ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun sonunda Kullanıcı’nın üyeliği; türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ve ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama kullanımına ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca, Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kullanıcı’ya hiçbir surette geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri temin etmekle ve söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Şirket tarafından düzenlenecek faturalar, üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.4 Şirket işbu Sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetleri için belirtilen ücretleri zamanında tahsil edemez ise diğer hakları saklı kalmak üzere, ilgili tutarlar eksiksiz bir şekilde ödenene kadar sağlanan hizmetleri durdurabilir, Uygulama’ya erişimi askıya alabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları vs. gibi her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir surette Site’yi ve/veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

<>5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı da bu hususu baştan kabul etmektedir. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.

6.2 Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte, Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini peşinen kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.4 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşmeye uygun olarak satın alınan veya deneme süresi ile Şirket tarafından bedelsiz sağlanan tüm Kullanıcı üyelikleri bitene kadar veya sonlandırılana kadar veya kullanıcının hesabı kapatılana kadar devam edecektir.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı, işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge, defter ve elektronik kayıtların münsahır kesin delil niteliğinde olacağını kabul ve beyan eder.

8.4 İşbu sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bidirimler Kullanıcı’nın kayıt esnasında girmiş olduğu yahut bir şekilde Şirket’e bildirmiş olduğu elektronik posta (E-mail) adresine yapılır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Kullanıcı, işbu sözleşme ile ilgili bu adrese yapılan uyarı ve bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir. Kullanıcı, Şirket’in kurumsal Site’sinde yapılan bildirim ve duyuruların da tebligat yerine geçeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, E-mail adresini güncel tutmayı ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmeyi kabul ve beyan eder.

8.5 Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Üçüncü Şahıslara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Bu türden devirler, Şirket’e karşı hüküm ifade etmez. Şirket, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

8.6 İşbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

8.7 Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Sözleşme Taraflar arasında bir ortaklık, bayilik, ortak girişim, mümesillik, emanet veya istihdam ilişkisi oluşturmamaktadır.

8.8 İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olup, Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri geçerli olacaktır.

Mücbir Sebepler

İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de Şirket yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmekte temerrüde düşmüş sayılmayacaktır. Mücbir Sebep, mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelmektedir. İşbu Sözleşmede Taraflar, başlıca mücbir sebep hallerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tespit etmişlerdir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile hizmetin Kullanıcı’ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzer haller. Taraflar bu madde ile kanunun öngördüğü mücbir sebep hallerini genişletmişlerdir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf; (i) diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarfedecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi İşbu Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebepler nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

Sitemizde verilen tüm servisler ve hizmetler Bursa Osmangazi adresinde kayıtlı Vendory firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız sitenin bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Sitemiz, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  2. Sitemizin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@vend adresine email gönderebilirsiniz.

Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı: Sade Toptan Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Osmangazi Bursa
Eposta: info@vend

Ekibimiz

İbrahim Küçükhalıcı vend

İbrahim Küçükhalıcı

Kurucu

Nadir Yıldırım vend

Doç. Dr. Nadir YILDIRIM

Akademik Danışman

Mehmet Yazıcı vend

Prof. Dr. Mehmet YAZICI

Mentor

#

Çok Yakında

Yazılım Geliştiricisi

İletişim

Görüş ve Önerilerinizi, istek ve şikayetlerinizi aşağıdaki formdan bizlere ulaştırabilirsiniz.